KAPITEL 2
-Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivarens ansvar

Vid arbete med motorsågar och röjsågar är arbetsgivaren skyldig att följa AFS 2012:10 ”Användnings av motorkedjesågar och röjsågar”. Reglerna i denna AFS gäller framförallt i arbete i skog eller med liknade arbetsuppgifter, vid andra typer av arbete kan vissa justeringar göras om man behåller samma säkerhetsnivå.

Riskbedömning

Arbetsgivaren skall se till så att skriftlig riskbedömning görs innan arbete med motorsågar och röjsågar. Riskbedömningen måste vara skriftlig.

Följande punkter skall bedömas i riskbedömningen:
1. Arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper
2.Risker i samband med in- och uthyrning av arbetskraft
3. Underhållet av motorsågar och röjsågar
4. Skyddsutrustningen
5. Instruktionerna från tillverkaren
6. Särskilt riskfyllda arbeten
7. Risker vid ensamarbete

Motorsågsrum

Nära en arbetsplats där en förbränningsmotordriven kedjesåg eller en röjsåg används ska vid behov fnnas ett rum (motorsågsrum) för kontroll, vård och förvaring av sågar samt för förvaring av mindre mängder smörj- och drivmedel. I rummet ska det finnas anordningar för uppvärmning och belysning. Dessa ska vara utförda och placerade så att risken för brand mini- meras. Rummet ska vara skilt från personalutrymme med tät vägg utan dörr eller lucka.

Maskinen

Arbetsgivaren skall tillhandahålla godkända maskiner för arbetet, tänk på att en maskin får bara användas till det som den är avsedd att användas till.
Sågen skall vara CE märkt och samtliga särhetsfunktioner måste förstås fungera.
En motorkedjesåg ska ha:

  1. Kedjebroms
  2. Kastskydd som fungerar som utlösare av kedjebromsen
  3. Handskydd vid bakre handtaget
  4. Kedjefångare
  5. Kedjespännare
  6. Skyddskåpor för kedjedrivhjulet och fäkthjulet
  7. Driftreglage som automatiskt återgår till och spärras i tomgångs- eller stoppläge när det släpps
  8. Varvtalsberoende kopplingsanordning som automatiskt inkopplar eller frikopplar
  9. Stoppanordning som stannar kvar i avsett läge och som kan påverkas utan att något av handtagen behöver släppas

Daglig tillsyn skall genomföras på motorsågen innan arbete påbörjas för dagen, vid fel på motorsågen får den ej användas innan felet är åtgärdat.

Arbetsgivaren är också skyldig att se till så att utrustning finns för att klara av situationer som är oplanerade. Det kan vara t.ex. avspärrningsband för att kunna spärra av ett område med fastställt träd, bräckjärn för att tvinga träd i annan riktning, extra motorsåg mm.
Vid trädfällning bör man alltid ha med sig minst en extra motorsåg då det är lätt att sätta fast motorsågar i stammen, eller att en motorsåg stannar i kritiskt läge vilket kan innebära fara för andra.

 

ÖVNINGSUPPGIFTER

Tillbaka till startsida