KAPITEL 3
-Olyckor

Olyckor med hjullastare är tyvärr vanligare än man kan önska. Stora maskiner som arbetar nära andra människor medför alltid en risk. Här kommer några exempel på olyckor som skett under den senaste tiden i Sverige och förslag på vad man skulle kunna göra för att undvika att de händer igen. Kanske har du även andra förslag…

Scenario 1
En snickare var på besök på en bondgård och skulle utföra ett mindre snickararbete. Gårdsarbetet för övrig personal på gården fortgick som vanligt. En hjullastare med en höbal/rundbal på gafflarna passerar arbetsplatsen och kör på snickaren som omkommer.

Förslag på åtgärder:
Skriftlig riskbedömning skall alltid genomföras, att det finns människor på gården kan inte anses vara en försumbar risk.
-Varselkläder
-Avspärrning av snickarens arbetsområde
-Kunskap om hur maskinen skall förflyttas vid skymd sikt måste finnas hos maskinföraren.
PS. Arbetsgivaren har också en skyldighet att följa upp att kunskaperna och säkerhetsrutinerna efterlevs av maskinföraren.

Scenario 2
En städerska skall passera över fabriksområdet där en hjullastare håller på att skotta snö. Chauffören i hjullastaren ser inte kvinnan som går ut bakom hjullastaren, städerskan backas på och omkommer.

Förslag på åtgärder:
En skriftlig riskbedömning skall alltid genomföras, rutiner för vart människor får befinna sig, vad de skall ha för kläder mm skall finnas. Den här olyckan hade kanske kunnat undvikas om personen haft varselkläder, funnit tydliga skyltar som varnat för hjullastare, ett räcke utanför dörren som hindrade personen för att kliva ut på gården av misstag, backvarnare på hjullastaren mm.

Scenario 3
En man är ute och buskröjer i vägkanten med sin hjullastare då ett hjul skär ner i diket och hjullastaren välter. Mannen slungas ur maskinen och blir klämd under maskinen. Mannen är ensam vid tillfället och omkommer.

Förslag på åtgärder:
Ensamarbete skall om möjligt undvikas och bör absolut finnas med i den skriftliga riskbedömningen om det ändå måste ske. Hur skall man kommunicera med andra, hur ofta skall kontroll ske osv. Hade utfallet av olyckan blivit det samma om föraren använt bältet i hjullastaren?

Scenario 4
En man har nyligen köpt en äldre begagnad hjullastare. När han är han är ute och åker märker han att bromsarna inte fungerar som de skall, han försöker motorbromsa varvid motorn stannar. I detta läget går maskinen vare sig att styra eller bromsa.
Längre fram på vägen befinner sig en fotgängare som träffas med stor kraft – personen omkommer.

Förslag på åtgärder:
Daglig tillsyn och löpande underhåll måste utföras på maskiner som skall användas i arbete.
Maskiner som inte är i fullgott i skick får under inga omständigheter användas vid arbete, eller för transport på väg. Fungerar inte maskinen som den ska kan olyckor inte undvikas vilken denna olycka blev ett tydligt exempel på.

Scenario 5
Vid återfyllnad vid schaktarbete så ger marken vika när maskinen närmar sig schaktet. Jordmassor rasar ner i schaktet och träffar en arbetskamrat som befinner sig nere i schaktet. Arbetskamraten hinner inte undan utan kommer under jordmassorna och avlider senare av syrebrist.

Förslag på åtgärder:
Vid schaktarbete skall skriftlig riskbedömning genomföras, speciell hänsyn skall tas för risken av ras.
Det finns stabiliserande utrustning man kan användas t.ex. schaktslädar och spontkassetter mm, man behöver också tänka igenom markens bärighet för det jordmaterial man jobbar i samt ha rutiner var arbetskamraterna befinner sig i schaktet.

Scenario 6
Har du någon olycka eller tillbud på din arbetsplats som hade kunnat förhindras med hjälp av en skriftlig riskbedömning?
…..

ÖVNINGSUPPGIFTER

Tillbaka till startsida