I vår utbildning på mobila arbetsplattformar får man lära sig regler kring maskinerna, teoretisk hantering och till sist praktik i form av övningskörning.

VI UTBILDAR PÅ PLATS HOS DIG!

I vår utbildning på mobila arbetsplattformar får man lära sig regler kring maskinerna, teoretisk hantering och till sist praktik i form av övningskörning.Mobila arbetsplattformar och skylift

I vår utbildning på mobila arbetsplattformar, betonas säkerhetsaspekten för att skapa en säker arbetsmiljö.

Vad är mobila arbetsplattformar?
Alla tekniska hjälpmedel som flyttar personer till olika positioner från vilka de kan utföra arbetsuppgifter från arbetskorgen på ett ergonomiskt riktigt sätt. Ex. skylift, saxlift, pelarlyft, teleskoplift…

Vem behöver utbildning?
Alla som använder Mobila Arbetsplattformar under sitt arbete omfattas om kravet på utbildning.
Utbildningen gäller i 5år, varefter repetitionsutbildning skall ske.

Utbildningen
Grundutbildningen för Mobil Arbetsplattform omfattar ca 8 utbildningstimmar, varvad mellan teori och praktiska övningsmoment.
Repetitionsutbildningen omfattar ca 4 utbildningstimmar, praktiska övningsmoment är ej ett krav under denna utbildning även om vi förespråkar genomgång av säkerhetsrutiner.

Säkerhet och ansvar
Dessa hjälpmedel erbjuder en i grunden god säkerhet, men vid felaktig användning och slarv kan mycket allvarliga olyckor inträffa, i vissa fall med dödlig utgång. De vanligaste olyckorna av allvarlig karaktär handlar om att personer fallit ur korgen eller hela platformen vält. Sett till andelen/antalet allvarliga olyckor måste mobila arbetsplattformar betraktas som en av de farligaste maskiner som vi använder oss av i svenskt näringsliv.

Arbetsgivarens skyldigheter vad gäller utbildning av användare av mobila arbetsplattformar står i Arbetsmiljölagen, AML:
Kap 3.3 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållande, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagare har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

I AFS 2006:6 – Användning av lyftanordningar och lyftredskap – står det att man ska ha ”teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning” samt att detta ska finnas dokumenterat. Vi ger dig dessa kunskaper samt den dokumentation som krävs genom denna utbildning.

Utbildningens mål och innehåll
Det deltagaren får lära sig under utbildningen är regler kring maskinerna, teoretisk hantering och till sist praktiskt användande i form av övningskörning. Efter genomgången utbildning ska deltagarna erhålla kursintyg och förarbevis.

Utbildningen bygger på den internationella standarden i SS ISO 18878:2004 ”Mobila arbetsplattformar – utbildning för operatörer/förare”.

Läs Liftläroplanen LLP som PDF
Allmäna råd som PDF

Mattias Dahlqvist, Läridé AB, är godkänd instruktör (www.liftutbildning.se)

Liftutbildningsrådet

BOKA DIN UTBILDNING